TIPS เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยที่เรือขั้นสูง
Issue No : 1165 Issue Date : 12 April 2018
Post Name : wasana
Download File :

TIPS เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การฝึกซ้อมแผนรักษาความปลอดภัยที่เรือขั้นสูง

เมื่อวันที่ 9 – 11 เมษายน 2561 คุณกำจร เดชรุ่ง ผู้จ้ดการส่วนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงาน นามตัวแทนบริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าบี 4 ได้เข้าร่วมอบรมการอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยเรือขึ้นสูง ดังนั้นสำนักควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล (สจป) ร่วมกับหน่วยงานยามฝั่งของสหรัฐอเมริกา (USCG) ได้จัดการอบรมให้ความรู้ในแผนงานฝึกซ้อมนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของท่าเรือ (PFSO) ณ ห้องฝึกอบรม ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย

การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการวางแผนฝึกซ้อมรักษาความปลอดภัยท่าเรือ (Port security exercise ) แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่าเรือ (PFSO) และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ (เจ้าพนักงานตรวจท่า) ซึ่งกำหนดให้มีการอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งรวมถึงการฝึก tabletop exercise ตามสถานการณ์ที่วางแผนขึ้นมาในช่วงการอบรม โดยมีคุณกำจร เดชรุ่ง ผู้จัดการส่วนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพสิ่งแวดล้อมในการทำงาน บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าบี 4 ทำหน้าที่เป็น PFSO ของการอบรม

 

Customer manual for SPARCS N4 web.
[ Customer Manual ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Home