TIPS ชมรมจิตอาสาสร้างวินัยและวัฒนธรรมความปลอดภัย จัดกิจกรรม สร้างวัฒนธรรม ความปลอดภัย
Issue No : 1163 Issue Date : 10 April 2018
Post Name : wasana
Download File :

TIPS ชมรมจิตอาสาสร้างวินัยและวัฒนธรรมความปลอดภัย จัดกิจกรรม สร้างวัฒนธรรม ความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 ชมรมจิตอาสาสร้างวินัยและวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture)  บริษัทที ไอ พี เอส จำกัด ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าบี 4 นำโดยคุณชัยวัศน์ ผลวิสุทธิ์ ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ ประธานชมรมจิตอาสาฯ ทีมที่ปรึกษาได้แก่คุณรุ่งเพชร อินทรหัส ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และคุณสรายุทธ ตี่ด้วง ผู้จัดการฝ่ายลานตู้เปล่าและคลังสินค้า ได้จัดกิจกรรมร่วมรณรงค์สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการขับขี่ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และหรือผู้ใช้บริการยังท่าบี 4 และลานตู้เปล่า TIPS CD1

     การจัดกิจกรรมครั้งนี้ บริษัทฯ เห็นถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ยานพาหนะเป็นสำคัญ อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่ตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นหลัก และเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุอันตรายในขณะขับขี่ เนื่องจากอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยมิได้คาดหมาย แม้ว่าผู้ขับขี่จะมีความระมัดระวังมากเพียงใดก็ตาม หากเกิดขึ้นแล้วย่อมมีผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สินของเจ้าของเอง หรือของบริษัทฯ ที่ได้ปฏิบัติงาน ในหน้าที่ความรับผิดชอบนั้นๆ

 

Customer manual for SPARCS N4 web.
[ Customer Manual ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Home