ประกาศจาการท่าเรือแห่งประเทศไทย มาตราการการขนส่งสินค้าที่ท่าเรือแหลมฉบัง ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2561
Issue No : 1135 Issue Date : 9 March 2018
Post Name : wasana
Download File : Songkran2561

ประกาศจาการท่าเรือแห่งประเทศไทย

เรื่อง    มาตราการการขนส่งสินค้าที่ท่าเรือแหลมฉบัง ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2561


เรียน
   ลูกค้าผู้ใช้บริการทุกท่าน

สิ่งที่แนบมาด้วย ประกาศท่าเรือแหลมฉบัง ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 กำหนดมาตราการเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2561

ตามที่รัฐบาลและหน่วยงานราชการรวมทั้งรัฐวิสาหกิจ มีนโยบายเพิ่มความปลอดภัยการใช้ถนนในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2561 เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดการจราจรติดขัดบนท้องถนนให้แก่ประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม ท่องเที่ยว และไปสถานที่ตั้งปกติได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย นั้น
ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือฯ พิจารณาแล้วได้ประกาศกำหนดมาตราการการขนส่งสินค้าที่ท่าเรือแหลมฉบัง ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2561 ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2561 เป็นต้นไปจนสิ้นเทศกาล โดยขอความร่วมมือ ดังนี้

(1) ในการขนส่งสินค้าขาเข้าและขาออกทุกประเภททางถนน ดำเนินการดังนี้
1.1 ตรวจสอบสมรรถนะของรถและผู้ขับชี่ และทำการขนส่งด้วยความระมัดระวังให้เกิดความปลอดภัยเป็นพิเศษ

1.2 สำหรับสินค้าอันตรายขาเข้า ก่อนการขนส่งให้ตรวจสอบความพร้อมของรถขนส่ง และพนักงานขับรถขนส่ง เพื่อให้การขนส่งสินค้าอันตรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัย

(2) หากต้องการคำแนะนำให้ติดต่อกับ กองการท่า สำนักปฏิบัติการ ท่าเรือแหลมฉบัง โทรศัพท์ 0-3840-9233, 0-3840-9241, 0-3840-9243, 0-3840-9292

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2561 เป็นต้นไปจนสิ้นเทศกาล


ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

นายมนตรี ฤกษ์จำเนียร
ผู้อำนวยการท่า ท่าเรือแหลมฉบัง
=====================================================================


Announcement from Laem Chabang Port related to Songkran Festival 2018

In order to reinforce the safetiness of the road users during the Songkran Festival, the goverment has set the new regulations for any activities that related to receiving and delivering containers and goods during this festival in 2018.
1. Any container receiving and delivering activities on the road are prohibited, except the urgent case. In case of the urgent case, you can follow these instructions;
1.1 All vehicles and drivers must be inspected and all process must be carefully proceeded
1.2 Inward dangerous goods, tractor head, chassis and driver should be inspected for safety reason before transport, in order to transport dangerous goods safety.
2. In case if you need suggestions, you can contact the Port Operation Division by calling at 0-3840-9233, 0-3840-9241, 0-3840-9243, and 0-3840-9292
This regulation will be activated from 13th April 2018 until the end of the festival.

Announce on 15st February 2018

ส่วนลูกค้าสัมพันธ์
โทรศัพท์ 038-408400 ต่อ 2500
Email Address: marketing_division@tips.co.th

 

Customer manual for SPARCS N4 web.
[ Customer Manual ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Home