ประกาศจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย การกำหนดการใช้บริการประตู ตรวจสอบสินค้า ณ ท่าเรือแหลมฉบัง
Issue No : 1131 Issue Date : 26 February 2018

ประกาศจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย

เรื่อง       การกำหนดการใช้บริการประตู  ตรวจสอบสินค้า ณ ท่าเรือแหลมฉบัง

เรียน       ลูกค้าผู้ใช้บริการทกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย       ประกาศท่าเรือแหลมฉบัง เรื่องการกำหนดการใช้บริการประตูตรวจสอบ                          สินค้า ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 1 แผ่น

             ตามที่ท่าเรือแหลมฉบัง ได้ดำเนินโครงการจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดภายในท่าเรือฯ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดต่อเนื่องออกไปยังเส้นทางสาธารณะภายนอก ซึ่งการดำนเนิการโครงการจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดภายในท่าเรือฯ ดังกล่าว นั้น

             เพื่อให้การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาจราจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย ท่าเรือฯ พิจารณาแล้ว ได้ประกาศการกำหนดการใช้บริการประตูตรวจสอบสินค้า ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ดังนั้น ขอความร่วมมือท่านกรุณาประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อทราบและขอความร่วมมือดำเนินการประกาศฯ อย่างเคร่งครัดต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ท่าเรือแหลมฉบังจึงกำหนดประเภทรถในการเข้าใช้บริการที่ประตูตรวจสอบที่ท่าเรือแหลมฉบัง ดังนี้

ประตูตรวจสอบที่ 1 ประเภทรถที่เข้าใช้บริการ ขาเข้าและขาออก

                          รถบรรทุกตู้สินค้า,รถบรรทุกสินค้ารถยนต์, รถบรรทุกตู้สินค้าเปล่า, รถ   บรรทุกประเภทหางเปล่า, รถบรรทุกสินค้าทั่วไป,รถบรรทุกสินค้าประเภทน้ำตาล, รถยนต์สินค้าส่งออก

ประตูตรวจสอบที่ 2 ประเภทรถที่เข้าใช้บริการ ขาเข้าและขาออก

                          รถจักรยายนต์, รถยนต์ส่วนบุคคล, รถที่ได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะ

ประตูตรวจสอบที่ 3 ประเภทรถที่เข้าใช้บริการขาเข้า รถบรรทุกตู้สินค้า

ประตูตรวจสอบที่ 4 ประเภทรถที่เข้าใช้บริการขาเข้า รถบรรทุกตู้สินค้า


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

กองการท่า สำนักปฏิบัติการท่าเรือแหลมฉบัง

โทรศัพท์ 0-3840-9369  : โทรสาร  0-3849-0514

http://laemchabangport.com/index.php


สามารถ Dowload ไฟล์   http://www.tips.co.th/V2/news/detail.php?ID=1131

 

Customer manual for SPARCS N4 web.
[ Customer Manual ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Home